Etický kodex
Collega Investice s.r.o.

 

OBSAH

 1. Vystupování zaměstnanců mimo pracoviště a pracovní dobu
 2. Firemní čas, majetek a zařízení
 3. Nabízení a přijímání darů
 4. Konflikt zájmů a konkurence
 5. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací
 6. Profesionalita
 7. Finanční evidence
 8. Zákazníci
 9. Obchodní partneři
 10. Oznamovací povinnost
 11. Závěrečná ustanovení

 

ČÁST PRVNÍ

 1. VYSTUPOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ MIMO PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ DOBU
  • Chování zaměstnanců a spolupracovníků nesmí ohrozit bezpečnost pracoviště, schopnost plnit pracovní povinnosti nebo reputaci skupiny. Jakékoliv negativní projevy, byť i mimo pracovní dobu a na privátních akcích, mohou být impulzem k zahájení negativní kampaně proti Společnosti.
  • Názory vyjádřené mimo pracoviště a mimo pracovní dobu mohou být interpretovány jako oficiální postoj společnosti.
  • Při komentování čehokoliv tykajícího se společnosti mimo pracoviště a pracovní dobu, jak verbálně tak i v písemné formě, musí buď být prezentováno oficiální stanovisko společnosti, nebo musí být vyjádřeno velmi jasně, že se jedná o soukromé stanovisko.
  • Zaměstnanci a spolupracovníci chrání dobré jméno Společnosti, zastupují ji čestně a s rozvahou.

 

 1. FIREMNÍ ČAS, MAJETEK A ZAŘÍZENÍ
  • Je povinností podporovat prosperitu a růst Společnosti. Projevovat respekt k majetku Společnosti, používat zařízení k určenému účelu a čas v práci trávit produktivně.
  • Nepoužívat majetek společnosti (telefony, faxy, kopírovací zařízení nebo jiná zařízení a stroje, zboží a firemní vozidla) pro účely, které nesouvisí s prací, nestanoví-li interní předpisy jinak.
  • Nezneužívat firemní prostředky pro soukromé účely.
  • V případě, že zaměstnanec zjistí škodu vzniklou Společnosti, oznámí tuto skutečnost přímému nadřízenému.

 

 1. NABÍZENÍ A PŘIJÍMÁNÍ DARŮ
  • Praxe nabízení a přijímání darů je přijatelná v podnikání, slouží-li k budování dobrých a čestných vztahů s obchodními partnery. Pilířem Společnosti v rámci spolupráce se zákazníky a obchodními partnery je kvalita výrobků a služeb, a vysoce profesionální vztahy s externími partnery. Je však povinností odmítnout jakékoliv finanční dary, dárky a zdvořilostní služby, jež by mohly ovlivnit objektivitu obchodního rozhodnutí.
  • Je dovoleno přijímat drobné dárky (schválená horní hranice je stanovena ve výši 1 000 Kč) za předpokladu, že tyto dárky nemají vliv na způsob plnění povinností, neovlivňují rozhodnutí a nezavazují k protislužbě, nebo pokud se jedná o reklamní předměty, jež jsou předány oficiálně nebo veřejně (např. během formální akce).
  • Obchodním partnerům nelze nenabízet jiné než obvyklé benefity včetně reklamních předmětů nebo jiných nízkonákladových položek (schválená horní hranice je stanovena ve výši 1 000 Kč).
  • Zaměstnanci a spolupracovníci jsou zdrženliví k účasti na zábavných akcích a neformálních setkáních organizovaných našimi obchodními partnery, pokud by to mohlo ovlivnit objektivitu při obchodním rozhodnutí vůči těmto partnerům.
  • Pokud je zaměstnanec, nebo spolupracovník na pochybách, zda přijmout nebo odmítnout dar, obrátí se na svého přímého nadřízeného, případně na vedení společnosti.

 

 1. KONFLIKT ZÁJMŮ A KONKURENCE
  • Jako zaměstnanci a spolupracovníci se snaží vyvarovat situací, které by mohly přispět ke konfliktu zájmů, kdyby soukromý zájem mohl ovlivnit rozhodnutí. Proto společnost zachovává a zavádí účinné postupy, jejichž cílem je identifikovat potenciální konflikt zájmů. Rovněž zajišťuje, aby vnitřní systémy, kontrolní mechanismy a postupy odpovídajícím způsobem sloužily k identifikaci a řešení konfliktu zájmů.
  • Nezajišťovat poradenské služby pro konkurenci.
  • Jakékoliv jiné vztahy s konkurencí, zákazníky nebo dodavateli, které by mohly zapříčinit konflikt zájmů, musí být ohlášeny nadřízenému a musí být postupováno v souladu s příslušnými interními předpisy. Zaměstnanec si musí vyžádat písemný souhlas zaměstnavatele, a pokud přetrvávají pochybnosti, záležitost musí být konzultována s vedením Společnosti.
  • Ve Společnosti je nutno vyhnout se situacím, které by mohly zvýšit podezření z protekcionismu v rámci vztahů manažer/podřízený, při zaměstnávání příbuzných nebo jinak blízkých osob.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
  • Ve Společnosti je kladen maximální důraz na ochranu informací, se kterými se zaměstnanci a spolupracovníci dostávají do kontaktu při výkonu každodenních povinností, včetně osobních údajů zaměstnanců a spolupracujících partnerů. Je povoleno shromažďovat pouze takové údaje, které jsou nutné v rozsahu nezbytném pro správné fungování Společnosti.
  • V rámci profesionálních povinností je dovoleno shromažďovat pouze takové informace, které jsou nezbytné pro výkon těchto povinností, a tím pro fungování skupiny.
  • Důvěrné informace lze využívat striktně k účelům, ke kterým jsou poskytnuty. Po pozbytí tohoto účelu jsou všechny informační podklady vráceny, nebo je zajištěno jejich znehodnocení tak, aby nemohli být použity k dalším účelům.
  • Společnost se stará o zajištění bezpečnosti informací týkajících se Společnosti, jejích zaměstnanců a spolupracujících partnerů.
  • Je povinností respektovat duševní vlastnictví.
  • Zaměstnanec či spolupracovník má právo na přístup k informacím o své vlastní osobě, které společnost shromažďuje a eviduje a má právo nahlédnout do svého osobního spisu zaměstnance.

 

 1. CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI
  • Ve Společnosti je kladen maximální důraz na profesionální chování mezi sebou navzájem i ve vztahu k ostatním. Pouze toto chování vede k efektivní týmové práci a k dosažení plánovaných výsledků. V rámci profesionálních povinností je dovoleno shromažďovat pouze takové informace, které jsou nezbytné pro výkon těchto povinností, a tím pro fungování skupiny.
  • Nikdo není oprávněn zneužívat pracovní pozice a pracovních kontaktů k jednání nebo výhodám, které nesouvisejí s plnění svěřených úkolů.
  • Je povinností dodržovat pravidla společenského chování, úctu a respekt k ostatním zaměstnancům a spolupracujícím osobám.
  • Veškerá jednání jsou vedena taktně a způsobem, který respektuje důstojnost a zachování dobrého jména.
  • Zaměstnanci a spolupracovníci plní své pracovní úkoly zodpovědně, bez průtahů a ve stanovených lhůtách. Postupují tak, aby Společnosti nevznikaly zbytečné náklady.
  • Všichni zaměstnanci, spolupracovníci a vedení společnosti jsou povinni vyvarovat se jednání, které má znaky psychického, fyzického či jiného obtěžování a jiných druhů diskriminačního chování.
  • Při použití firemního služebního vozidla, je i na silnici reprezentována Společnost. Proto jsou nejen v zájmu bezpečnosti vždy a za každých okolností dodržovány pravidla silničního provozu.
  • Je samozřejmostí dodržovat všechny platné zákony, regulace a pravidla.

 

 1. FINANČNÍ EVIDENCE
  • Ve Společnosti jsou dodržovány právní a interní předpisy, kterými se řídí správa účetních položek a evidence faktur, přičemž musí být zaručena přesnost a transparentnost podkladů tak, aby věrně a podrobně odrážely veškeré transakce a využití zdrojů společnosti. Ti ze zaměstnanců, kteří mají přístup k finančním a účetním údajům z důvodu plnění svých pracovních povinností a tyto údaje používají ve své každodenní práci, jsou povinni vynaložit maximální úsilí, aby byla zajištěna věrohodnost všech finančních a účetních záznamů.
  • Je zakázáno uvádět nepravdivé či zavádějící údaje v účetních výkazech a zprávách.
  • Je povoleno přijímat a hradit pouze ověřené faktury věrně vystihující podstatu transakcí.

 

 1. ZÁKAZNÍCI
  • Zájmy a spokojenost zákazníků jsou nejvyšší prioritou. Zákazníci mají právo očekávat spolehlivost, vysokou kvalitu produktů a služeb a odbornou pomoc na nejvyšší úrovni.
  • Je povinností plnit všechny závazky vůči zákazníkům, nezneužívat jejich důvěru ani jejich případný nedostatek znalostí nebo zkušeností.
  • Rovné zacházení je poskytováno všem zákazníkům bez ohledu na jejich pohlaví, věk, vzhled, postavení, národnost, náboženské vyznání nebo sexuální orientaci.
  • Ať už zákazníci kontaktují společnost osobně nebo písemně, vždy dostanou profesionální a kompetentní služby přátelskou formou a adekvátně reflektující jejich potřeby a očekávání.
  • Společnost zajišťuje, že produkty, které nabízí svým zákazníkům, splňují nejvyšší standardy kvality.
  • Stížnosti jsou řešeny rychle a efektivně a zákazníci jsou informováni o výsledku každé podané stížnosti.

 

 1. OBCHODNÍ PARTNEŘI
  • Společnost dodržuje sliby a závazky.
  • Platby a další povinnosti jsou realizovány včas a v souladu se smluvními podmínkami.
  • Při vzniku složitější situace nebo konfliktu je problém řešen prostřednictvím dialogu se zúčastněnými stranami.
  • Při výběru dodavatelů a jiných partnerů pro spolupráci je postupováno podle platných zákonů a interních předpisů a také podle principů trhu (atraktivní cenové podmínky, kvalita výrobků a služeb splňující potřeby a očekávání, spolehlivost a profesionalita společnosti), přičemž je zajištěna transparentnost procesu.
  • Společnost není lhostejná k žádným případům, kdy by některý z jejích partnerů porušil zákon nebo základní pravidla chování.

 

 1. OZNAMOVACÍ POVINNOST
  • V případě hodnověrného zjištění jednání v rozporu s tímto Kodexem (dále jen „nepřípustné jednání“), je bezprostředně oznámeno k tomu určené odpovědné osobě. Proti oznámením podaných v dobré víře, nejsou přijaty žádné postihy, a pokud bude v oznámení požádáno, bude zachována anonymita oznamovatele.
  • Toto oznámení obsahuje následující informace:
   • Identifikaci osob podezřelých ze spáchání nepřípustného jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z nepřípustného jednání.
   • Podrobný a souvislý popis nepřípustného jednání včetně časového sledu.
   • Konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání nepřípustného jednání.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Kodex navazuje na práva a povinnosti zaměstnanců, které jsou stanoveny zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy Společnosti a základními pravidly slušného chování.
  • Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance Společnosti.
  • Porušení jednotlivých ustanovení tohoto Kodexu bude posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovně právních předpisů.
  • Všichni zaměstnanci a spolupracovníci musí být seznámeni s tímto Kodexem, s jeho změnami a doplňky.
  • Tento Kodex ve své první verzi a následných úpravách nabývá účinnosti vždy dnem jeho vydání.