ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Collega Investice s.r.o.

Tímto Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rasy (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování osobních údajů, které nám klienti poskytují v souvislosti s poskytováním finančních služeb nebo které získáme později v souvislosti s poskytováním svých služeb. (dále jen „Osobní údaje“).


  1. Správce osobních údajů

Collega Investice s.r.o., IČ: 06084699, sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno , vedená u Krajského soudu v Brně s.zn. C 107442, internetové stránky: www.collegainvestice.cz, email: info@collega.cz, telefon: +420 737 227 535 (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“)  1. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

2.1. Základním účelem zpracování Osobních údajů je poskytování následujících finančních služeb:

– Zprostředkování a poskytování investičních služeb

– Zprostředkování dalších finančních produktů

Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění smlouvy, na základě, které jsou Vám poskytovány uvedené služby.

2.2. Při poskytování služeb vyplývá řada povinností stanovených právními předpisy, např.: Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“). Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

2.3. V případě, že jste nám udělil nebo v budoucnu udělíte souhlas se zpracováním Osobních údajů pro určitý účel, tak zpracováváme Osobní údaje i pro tento

účel. Právním základem pro toto zpracování je právě udělený souhlas.

2.4. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám za účelem kontroly plnění povinností stanovených právními předpisy. Právním základem pro toto

zpracování je tak náš oprávněný zájem, který je v souladu i s Vašimi zájmy.

2.5. Některé Osobní údaje zpracováváme i za účelem nabízení dalších našich služeb či produktů formou přímého maktetingu, což je také náš oprávněný zájem.

2.6. Po ukončení poskytování služeb budeme některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivačních povinnosti. (právní povinnost)

2.7. Osobní údaje budeme po ukončení poskytování služeb zpracovávat také za účelem vyřízení Vaší případné reklamace, za účelem obrany v případném sporu s

Vámi a za účelem vymáhání případného našeho nároku vůči Vám. Jedná se o naše oprávněný zájem.  1. Příjemci osobních údajů

3.1. Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

– Naši podřízení vázaní zástupci a další obchodní zástupci, Naše spolupracující finanční instituce (např. obchodníci s cennými papíry, banky, aj.

společnosti/poskytovatelé spotřebitelských úvěrů), Externí compliance officer, Externí risk manažer, Externí AML officer, Poskytovatel informačního systému, Česká národní banka, Spolupracující advokátní kancelář, Finanční analytický úřad, Případně další státní orgány  1. Doba uložení osobních údajů

4.1. Osobní údaje budeme mít uloženy po dobu poskytování služeb.

4.2. Po skončení poskytování služeb budeme mít Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po

dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.  1. Vaše práva

5.1. Máte právo požadovat od Správce přistup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovány, a

pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále maté právo na opravu nepřesných nebo na doplněný neúplných Osobních údajů.

5.2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čil. 17 odst. 3 Nařízení GDPR,

máte právo na výmaz Osobních údajů.

5.3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

5.4. V případě údajů zpracování Osobních údajů na základě za údělného souhlasu (viz. bod 2.3 výše), máte tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu ale není

dotčena zákonnost zpracování Osobních před jeho odvoláním.

5.5. Z případě zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech 2.4 a 2.7 výše máte právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém

případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat.

5.6. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedených v bodě 2.5 výše máte také právo vznést námitku proti tomuto zpracování Osobních údajů. V

takovém případě nebudeme již Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

5.7. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

5.8. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR, máte právo podat stížnost u některého dozorového

úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.